2015-05-29

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej na terenie przedszkola – w gabinecie dyrektora

 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana

  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


 

Udostępnianie dokumentów

 

Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej:

 1. bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu, w celu zapoznania się z jego treścią,

 2. sporządzenia notatek lub odpisów,

Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w pomieszczeniu (gabinet dyrektora bądź samodzielnego referenta) przedszkola, w którym dokument jest przechowywany, w godzinach pracy, w obecności pracownika.

Wydawanie dokumentów, o które wnosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

 3. Informacje publiczne udostępnia dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności upoważnieni pracownicy, w ramach ich kompetencji.

 4. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

 

Informacje nieudostępnione

 

Dane podlegające ochronie :

 1. dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,

 2. dane osobowe dzieci i ich rodziców,

 3. wynagrodzenie pracowników,

 4. orzeczenia, opinie, informacje z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych,

Dokumentacja dydaktyczno–wychowawcza  udostępniana jest organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się